Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan tammikuun alussa

Uudistuneita säännöksiä täytyy soveltaa 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina, mutta sitä saa halutessaan soveltaa heti kaikkiin tilinpäätöksiin, jotka laaditaan 1.1.2016 jälkeen.

Uudistuksilla on pyritty mm. poistamaan esteitä tietotekniikan täysimittaiselta hyödyntämiseltä ja kirjanpidon automatisoinnilta. Tilinpäätökseen liittyviä vaatimuksia on koetettu höllentää, kirjanpidon laatimiseen liittyviä käytäntöjä helpottaa ja saattaa olennaisuuden periaate lakiin. Tavoitteena on ollut myös varmistaa aineistojen tarkastettavuus kaikissa olosuhteissa siten, että tilintarkastuksen tehokkaan toteutuksen ja harmaan talouden torjunnan edellytyksen tehostuvat.

Käytännössä uusi kirjanpitolaki ei kuitenkaan tuo tullessaan kovin suuria ja merkittäviä mullistuksia.

Tässä muutamia poimintoja uudistuksista:

Mikrokokoiset liikkeen- ja ammatinharjoittajat vapautuvat pakollisen tilinpäätöksen teosta.
Pienimpien yritysten pitää kuitenkin edelleen tehdä tilinpäätös, jos ne haluavat pitää kiinni kalenterivuodesta poikkeavasta tilikaudesta.
Lupa- ja hakemusasioissa viranomaiset saattavat silti vaatia tilinpäätöstä yrityskoosta ja -muodosta riippumatta.

Oikean ja riittävän kuvan antamisvelvoite ei enää koske osakeyhtiömuotoisia mikroyrityksiä.
Mikroyrityksen tilinpäätökseen merkittyjen seikkojen tulee kuitenkin olla aina todenmukaisia.

Tähän asti kirjanpitolaki on vaatinut, että tilinpäätösasiakirjoista tehdään sidottu paperinen tasekirja. Uudessa laissa tasekirjaa koskeva pykälä on kumottu, eikä tilinpäätösasiakirjoja ole enää pakko tulostaa paperille ja sitoa kirjaksi. Kirjanpitovelvollisella tulee kuitenkin olla luettelo kirjanpidoista ja aineistoista, joka sisällöltään vastaa vanhan lain tuntemaa tasekirjaa.

Tilinpäätöksen liitetiedon tulee, jollei sen perusta ole muuten ilmeinen, perustua sen todentavaan tositteeseen (liitetietotosite). Liitetiedon ja sitä todentavan liitetietotositteen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa (suosituksena liitetietotositteiden luettelo).

Maksuperusteinen tilinpäätös on sallittu mikrokokoiselle yhdistykselle ja säätiölle, mutta maksuperusteisen tilinpäätöksen laatiminen vaatii tarkemmat liitetiedot.

Aineiston säilytysmuotoja koskevat määräykset on poistettu ja ne on jätetty kirjanpitovelvollisen valittavaksi. Jatkossa kirjanpidon ja tilinpäätöksen tiedot voidaan siis arkistoida kokonaan sähköisesti. Tilinpäätös tulee edelleen allekirjoittaa, mutta allekirjoituksetkin voidaan arkistoida sähköisesti.

Mikroyritys = enintään yksi seuraavista ylittyy: tase 350.000, liikevaihto 700.000, henkilöstö keskimäärin 10 hlöä
Pienyritys = enintään yksi seuraavista ylittyy: tase 6.000.000, liikevaihto 12.000.000, henkilöstö keskimäärin 50 hlöä

Linkkejä:
Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
Kirjanpitoasetus