Tilintarkastuslaki muuttuu

Tilintarkastuslaki ja siihen liittyvät lakimuutokset (He 70/2016). Lait tulevat voimaan 19.8.2016. Muutosten soveltaminen tapahtuu vaiheittain.

Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran 31.12.2016 päättyviltä tilikausilta laadittavien tilinpäätösten tilintarkastuksiin. Muutoksia asiakasrekisteristä, tilintarkastuskansiosta, tilintarkastajan toiminnan järjestämisestä ja epäilyksistä ilmoittamisesta sovelletaan viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017. Tilintarkastajan toimikausien enimmäiskestosta sekä muiden kuin tilintarkastuspalveluiden rajoittamisesta ja tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärää koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa tämän lain voimaantulon jälkeen.

Tilintarkastuksen kohteena on jatkossa yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös sekä hallinto. Toimintakertomusta ei enää tarkasteta.

Laissa on määräys siitä, että tilintarkastajan on oltava riippumaton tarkastuskohteesta koko tarkastettavana olevan tilinpäätöksen kattaman ajan. Yritysjärjestelyissä tilintarkastajan on ryhdyttävä riippumattomuutta uhkaavien tekijöiden torjuntaan kolmen kuukauden kuluessa tai luovuttava toimeksiannosta.

Tilintarkastajalla on velvollisuus järjestää palveluksessaan oleville henkilöille menettely, jolla varmistetaan, että henkilöt voivat nimettömästi ilmoittaa tilintarkastusta koskevan sääntelyn rikkomisepäilyistään.

Nykyinen seuraamusjärjestelmä säilyy pääosin ennallaan. Uusia seuraamuksia ovat määräaikainen kielto toimia tilintarkastusyhteisön hallintoelimissä sekä seuraamusmaksu. Seuraamusmaksu voidaan määrätä, jos tilintarkastaja siirtyy suoraan tilintarkastuskohteen palvelukseen. Pörssiyhtiöissä ja finanssimarkkinoilla toimivissa yhteisöissä aikaraja on kaksi vuotta, muissa yhtiöissä vuosi. Seuraamusmaksu voi olla enintään 50 000 euroa.

Tilintarkastajan perustoimikausi on jatkossa kymmenen vuotta, jos hän toimii yleisen edun kannalta merkittävässä yhtiössä. Näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi pörssiyhtiöt ja rahoitus- ja vakuutusalan yhtiöt. Toimikausi voi jatkua toiset kymmenen vuotta kilpailutuksen jälkeen.

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastaja voi antaa tilintarkastuksen kohteelle arvonmääritys- ja veropalveluita ainoastaan, jos niillä ei ole merkittävää vaikutusta tarkastettavaan tilinpäätökseen. Muiden kuin tilintarkastuspalkkioiden enimmäismäärä on 70 prosenttia kaikista palkkioista.