Yrityksille uusi tiedonantovelvoite – lisää tämä teksti verkkosivuillesi

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulevat voimaan 9.1.2016. Direktiivin ja asetuksen tarkoituksena on tehostaa erityisesti rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ilmenevien erimielisyyksien selvittämistä. Asetuksella luodaan EU-tason verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ns. ODR-foorumi), jonka kautta kuluttajat voivat toimittaa valituksensa toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan ainoastaan sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.

Elinkeinonharjoittajille uudistus tuo tiedonantovelvoitteita. Jos yrityksellä on verkkosivut, niille on lisättävä huomautus, jossa todetaan kuluttajalla olevan mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen. Riidanratkaisuelimen verkko-osoite on myös ilmoitettava. Jos yritys tekee verkossa sopimuksia, sen on myös lisättävä verkkosivuilleen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Vastaavat tiedot on lisättävä myös yleisiin sopimusehtoihin, jos sellaiset on. Tiedonantovelvoitteet koskevat vain kuluttajakauppaa harjoittavia elinkeinonharjoittajia.

Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ilmoitus, jossa todetaan, että jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi on mainittava kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite (www.kuluttajariita.fi).

Lähde/Lisätietoja tästä