Keskeisiä veromuutoksia vuonna 2016

Valtioneuvosto tiedottaa, että valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen keskeisimmät veromuutokset ovat seuraavat:

Ansiotulojen verotus

• Työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 milj.eurolla.
• Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla.
• Solidaarisuusveron alarajaa alennetaan väliaikaisesti vuosina 2016—2017. Uusi alaraja on 72 300 euroa (nyt raja on 90 000 euroa).

Vähennykset

• Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan edelleen, vuonna 2016 vähennyskelpoista
on 55 % asuntolainan korkomenoista.
• Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitosta.
• Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850—500 000 euron lahjoitukset säädetään vähennyskelpoisiksi.

Pääomatulot

• Pääomatuloverotuksen ylimmän veroluokan verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Pääomaverokannan yleinen veroprosentti pysyy edelleen samana. Pääomatuloista maksettava vero olisi siis 30 prosenttia ja siltä osin kun pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, veroprosentti olisi 34.

Työttömyysvakuutusmaksu

• Työttömyysvakuutusmaksua korotetaan nykyarvion mukaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Korotus jakautuu tasan palkansaajien ja työnantajien kesken.

Yle-vero

• Yle-veroa tarkistetaan Yle-indeksijäädytyksen johdosta siten, että pienimmän maksuunpantavan veron määrää korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin tuloraja, jolla veroa aletaan maksaa, nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300 euroon vuodessa.

Verotusmenettely

•  Verotuksessa otetaan määräaikaisesti käyttöön ns. tehokasta katumista koskevat säännökset. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyy veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, jos hän oma-aloitteisesti ilmoittaa verotuksesta aikaisemmin puuttuneita tuloja tai varoja vuoden 2016 aikana.

Yhteisövero

• Kuntien yhteisövero-osuuden korotuksen päättyminen vuoden 2015 lopussa ja seurakuntien yhteisövero-osuuden siirtyminen valtiolle vuoden 2016 alusta kasvattavat valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

Välilliset verot

• Tupakkaveroa korotetaan.
• Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan.

Autot

• Autoverotusta kevennetään hallituskaudella yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kevennys toteutetaan asteittain vuosina 2016–2019.
• Ajoneuvoveroa korotetaan.

Kiinteistövero

• Kiinteistöveroa korotetaan.

Jätevero

• Jäteveroa korotetaan.