Tulolähdejako poistuu

1.1.2020 alkaen yhteisön verotettava tulos lasketaan yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan. Tulolähdejaon poistaminen tarkoittaa sitä, että yhteisöjen tuloverolain mukaan verotettava muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde poistuu. Lakimuutoksen jälkeen aiemmin yhteisön muun toiminnan tulolähteeseen kuulunut omaisuus kuuluu yleensä yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, muuhun omaisuuteen.

Vähentämättä olevat henkilökohtaisen tulolähteen tappiot ja luovutustappiot voidaan vähentää niiden jäljellä olevana vähentämisaikana elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

Korotetut poistot verovuosina 2020 – 2023

Tasavallan presidentti on vahvistanut verolakien muutokset, joiden perusteella Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saa tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana.

Vuotuinen enimmäispoisto on 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Veronhuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta.

Korotettua poistoa ei voi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.

OmaVero suljettuna 1.11.-8.11.2019

Verohallinnon tiedotteen mukaan OmaVero on pois käytöstä 1.11. klo 15.30 alkaen 8.11. klo 9.00 saakka.

Palvelukatko johtuu siitä, että Verohallinnon tietojärjestelmää päivitetään.

Et voi hoitaa veroasioita myöskään verotoimistoissa tai puhelimessa 4.−6.11. Verotoimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta palvelu rajoittuu asiakirjojen vastaanottoon ja yleisneuvontaan. Chat on kokonaan kiinni. Palvelukatkon aikana verokortteja ei pystytä tekemään.

Valtio vastaanottaa vain eurooppalaisen standardin mukaisia verkkolaskuja 1.4.2020 alkaen

Valtio vastaanottaa 1.4.2020 alkaen vain verkkolaskuja ja niiden pitää täyttää eurooppalaisen standardin ja julkishallinnon ohjeen vaatimukset.

Verkkolaskujen tulee noudattaa laskumerkinnöissä Verohallinnon ohjetta ”Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa” ja EN16931-standardinmäärityksiä. Julkishallinnon ohjeeseen on koottu ne palkolliset tietoelementit, joita verkkolaskulla on oltava.

Ohje löytyy Valtiokonttorin kotisivulta.  Lisätietoja ohjeesta voi kysyä verkkolaskutus@valtiokonttori.fi osoitteesta.

PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana sekä sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Lisätietoja tästä linkistä.