Yrityksille uusi tiedonantovelvoite – lisää tämä teksti verkkosivuillesi

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulevat voimaan 9.1.2016. Direktiivin ja asetuksen tarkoituksena on tehostaa erityisesti rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ilmenevien erimielisyyksien selvittämistä. Asetuksella luodaan EU-tason verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ns. ODR-foorumi), jonka kautta kuluttajat voivat toimittaa valituksensa toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan ainoastaan sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.

Elinkeinonharjoittajille uudistus tuo tiedonantovelvoitteita. Jos yrityksellä on verkkosivut, niille on lisättävä huomautus, jossa todetaan kuluttajalla olevan mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen. Riidanratkaisuelimen verkko-osoite on myös ilmoitettava. Jos yritys tekee verkossa sopimuksia, sen on myös lisättävä verkkosivuilleen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Vastaavat tiedot on lisättävä myös yleisiin sopimusehtoihin, jos sellaiset on. Tiedonantovelvoitteet koskevat vain kuluttajakauppaa harjoittavia elinkeinonharjoittajia.

Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ilmoitus, jossa todetaan, että jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi on mainittava kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite (www.kuluttajariita.fi).

Lähde/Lisätietoja tästä

Tärkeitä lukuja 2016

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
TyEL-maksu 24,6 %
Työntekijän osuus 5,7 % alle 53-vuotiailta, 7,2 % 53 vuotta täyttäneiltä
TyEL-ansion alaraja 57,51 €/kk
YEL-työtulon alaraja 7557,19 €/v

SOSIAALITURVAMAKSU 16-67 vuotiaasta 2,12 %

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT 17-64 vuotiaasta
Työnantajan osuus 1,00 %
Työntekijän osuus 1,15 %

Lisätietoja tästä

Ennakon täydennysmaksu

Verovuoden 2015 jäännösveron korkoa ei tarvitse maksaa, jos maksaa riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 1.2.2016. Korkoa voi pienentää myöhemminkin maksamalla täydennysmaksua 2.2. – 30.9.2016.

Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä verovuoden 2015 jäännösverolle joutuu maksamaan korkoa, jos jäännösverojen määrä ylittää 4 788 euroa.
Sääntö koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Vuoden 2015 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2016 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään 25.11.2016 asti (päivämäärää ei ole vielä vahvistettu). Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2,5 % vuonna 2016 (korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä).

Huijauskirjeitä liikkeellä

Suomessa yrityksiä yritetään huijata useimmiten kotimaisilla verkkomainontasivuilla, mutta huijauskirjeitä tulee myös ulkomailta.

Jos olet saanut viime aikoina kirjeen esim. European Business Number –nimiseltä ulkomaiselta taholta, älä missään nimessä ilmoita tietojasi tälle yritykselle. Vakuuttavan näköisessä kirjeessä yritys kyselee puuttuvia tietoja eurooppalaisten yritysten rekisteriä varten. Mikäli ilmoittaisit Y-tunnuksen ja allekirjoittaisit rekisteröintilomakkeen sitoutuisit perustietojen ilmoittamisen sijaan tilaamaan 677 euron vuosihinnalla ilmoituksen verkkoportaalista. Tilaus kestäisi monta vuotta ja sitä olisi vaikea peruuttaa.

MUISTA SIIS:
-Älä allekirjoita mitään sopimuksia, joiden sisältöä et tunne, vaikka myyjä väittäisi sopimussuhteen alkaneen jo aiemmin.
-Yrityksen yhteystietoja tai Y-tunnusta ei kannata ilmoittaa tuntemattomille palveluntarjoajille. Ne löytyvät jo muutenkin YTJ-palvelusta.
-Useimmissa verkkoportaaleissa olevat tiedot pysyvät siellä riippumatta siitä, maksaako yritys verkkoportaalin laskun tai ei. Myyjä saattaa yrittää tällä tavoin saada sinut uskomaan, että asiakassuhde on alkanut jo aiemmin.

Kirjanpitolaki muuttuu

Kirjanpitolaki tulee muuttumaan vuonna 2016.
Muutos vaikuttaa erityisesti pien- ja mikroyrittäjien tilinpäätösvaatimuksiin, jotka tulevat helpottumaan.

Seuraavat asiat ovat todennäköisesti muuttumassa:
-Kirjanpitolainsäädännön uudistustyöryhmä ehdottaa, että mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksen sisältöä koskevat vaatimukset olisivat jatkossa omassa asetuksessaan.
-Nykyisessä laissa tilinpäätöksen pitää antaa yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta oikea ja riittävä kuva, tämän rinnalle tulee olennaisuusperiaate.
-Työryhmä ehdottaa, että jatkossa siirryttäisiin teknologianeutraaliin kirjanpitoon, jossa ei olisi eroa paperisen ja sähköisen muodon välillä.
-Konsernitilipäätösvelvoite poistuu pienosakeyhtiöiltä (tämän johdosta myös osakeyhtiölaki muuttunee).
-Nykylain mukaan tasekirja on pakollinen, ja sen pitää olla paperinen. Jatkossa tasekirjan korvaisi luettelo kirjanpidoista ja aineistoista, joiden ei tarvitsisi olla paperisessa muodossa.

Uutta lakia tullaan noudattamaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

Tiedotamme lisää asiasta, kunhan laki on vahvistettu.