Ennakon täydennysmaksu

Verovuoden 2015 jäännösveron korkoa ei tarvitse maksaa, jos maksaa riittävästi ennakon täydennysmaksua viimeistään 1.2.2016. Korkoa voi pienentää myöhemminkin maksamalla täydennysmaksua 2.2. – 30.9.2016.

Lasketusta jäännösveron korosta vähennetään aina 20 euroa. Käytännössä verovuoden 2015 jäännösverolle joutuu maksamaan korkoa, jos jäännösverojen määrä ylittää 4 788 euroa.
Sääntö koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maataloustalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Vuoden 2015 jäännösverolle lasketaan korkoa 1.2.2016 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään 25.11.2016 asti (päivämäärää ei ole vielä vahvistettu). Alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %. 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2,5 % vuonna 2016 (korko on Suomen Pankin vahvistama viitekorko + 2 prosenttiyksikköä).

Huijauskirjeitä liikkeellä

Suomessa yrityksiä yritetään huijata useimmiten kotimaisilla verkkomainontasivuilla, mutta huijauskirjeitä tulee myös ulkomailta.

Jos olet saanut viime aikoina kirjeen esim. European Business Number –nimiseltä ulkomaiselta taholta, älä missään nimessä ilmoita tietojasi tälle yritykselle. Vakuuttavan näköisessä kirjeessä yritys kyselee puuttuvia tietoja eurooppalaisten yritysten rekisteriä varten. Mikäli ilmoittaisit Y-tunnuksen ja allekirjoittaisit rekisteröintilomakkeen sitoutuisit perustietojen ilmoittamisen sijaan tilaamaan 677 euron vuosihinnalla ilmoituksen verkkoportaalista. Tilaus kestäisi monta vuotta ja sitä olisi vaikea peruuttaa.

MUISTA SIIS:
-Älä allekirjoita mitään sopimuksia, joiden sisältöä et tunne, vaikka myyjä väittäisi sopimussuhteen alkaneen jo aiemmin.
-Yrityksen yhteystietoja tai Y-tunnusta ei kannata ilmoittaa tuntemattomille palveluntarjoajille. Ne löytyvät jo muutenkin YTJ-palvelusta.
-Useimmissa verkkoportaaleissa olevat tiedot pysyvät siellä riippumatta siitä, maksaako yritys verkkoportaalin laskun tai ei. Myyjä saattaa yrittää tällä tavoin saada sinut uskomaan, että asiakassuhde on alkanut jo aiemmin.

Kirjanpitolaki muuttuu

Kirjanpitolaki tulee muuttumaan vuonna 2016.
Muutos vaikuttaa erityisesti pien- ja mikroyrittäjien tilinpäätösvaatimuksiin, jotka tulevat helpottumaan.

Seuraavat asiat ovat todennäköisesti muuttumassa:
-Kirjanpitolainsäädännön uudistustyöryhmä ehdottaa, että mikro- ja pienyritysten tilinpäätöksen sisältöä koskevat vaatimukset olisivat jatkossa omassa asetuksessaan.
-Nykyisessä laissa tilinpäätöksen pitää antaa yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta oikea ja riittävä kuva, tämän rinnalle tulee olennaisuusperiaate.
-Työryhmä ehdottaa, että jatkossa siirryttäisiin teknologianeutraaliin kirjanpitoon, jossa ei olisi eroa paperisen ja sähköisen muodon välillä.
-Konsernitilipäätösvelvoite poistuu pienosakeyhtiöiltä (tämän johdosta myös osakeyhtiölaki muuttunee).
-Nykylain mukaan tasekirja on pakollinen, ja sen pitää olla paperinen. Jatkossa tasekirjan korvaisi luettelo kirjanpidoista ja aineistoista, joiden ei tarvitsisi olla paperisessa muodossa.

Uutta lakia tullaan noudattamaan vuoden 2016 tilinpäätöksissä.

Tiedotamme lisää asiasta, kunhan laki on vahvistettu.

Arvonlisäveron alarajahuojennus muuttuu 1.1.2016

Arvonlisäverolaki muuttuu 1.1.2016 alkaen siten, että arvonlisäveron alarajahuojennennukseen oikeuttavaa liikevaihdon alarajaa nostetaan nykyisestä 8500 eurosta 10 000 euroon ja osittaiseen huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon ylärajaa nostetaan nykyisestä 22 500 eurosta 30 000 euroon. Arvonlisäverovelvollinen voi siis jatkossa saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 30 000 euroa.

Laki tulee voimaan 1.1.2016. Lakia sovelletaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen alkavaan tilikauteen.

Työeläkemaksu ennallaan 2016

Vuonna 2016 perittävä työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 24 prosenttia palkasta, maksu on keskimäärin sama kuin vuonna 2015.

Työntekijän maksu vuonna 2016 on 5,70 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 7,20 prosenttia yli 53-vuotiailla. Työnantajan maksu on keskimäärin 18,00 prosenttia palkoista. Myös ne ovat samat kuin vuonna 2015.

Yrittäjien eläkemaksu eli YEL-maksu on alle 53-vuotiaille 23,60 % (23,70 % vuonna 2015) ja 53 vuotta täyttäneille 25,10 % (25,20 % vuonna 2015).

Tapaturmavakuutuslaki muuttuu 1.1.2016

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta säätelevä tapaturmavakuutuslaki ja siihen liittyvät ammattitauti- ja kuntoutuslaki uudistuvat. Uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (TyTAL) sovelletaan vakuuttamisessa 1.1.2016 alkaen ja korvaamisessa vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen.

Vakuuttamisen pääperiaatteet pysyvät ennallaan. Työnantaja on edelleen velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta, mutta vakuuttamisvelvollisuuden raja muuttuu euromääräiseksi. Yrittäjille muutos on merkittävä, sillä jatkossa tapaturmavakuuttaminen on kaikille YEL-vakuutetuille yrittäjille vapaaehtoista.

Lisätietoja tästä

Tuloverotukseen muutoksia

Hallitus esittää muutoksia tuloverolakiin ja säädettäväksi lain vuoden 2016 tuloveroasteikosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa ehdotetaan alennettavaksi 90 000 eurosta 72 300 euroon.

Pääomatulon ylempää verokantaa ehdotetaan korotettavaksi 33 prosentista 34 prosenttiin. Pääomatulojen alempi verokanta säilyy nykyisessä 30 prosentissa. Myös ylemmän verokannan tuloraja pysyy nykyisessä 30 000 eurossa.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muutos koskisi luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 1 025 eurosta 1 260 euroon. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 970 eurosta 3 020 euroon. Perusvähennys tulisi täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 020 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 5 900 euron vuosituloilla ja eläketuloa saavalla noin 11 300 euron vuosituloilla.

Lisätietoja tästä (He 31/2015)

Lisäksi hallitus esittää muutoksia autoverolakiin (He 33/2015), ajoneuvoveron perusveroa esitetään korotettavaksi kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Esityslistalla on myös energia-, jäte- ja , tupakkaveron korotus.

Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja tästä.