PRH ryhtyy rekisteröimään tietoja yritysten ja yhteisöjen ns. tosiasiallisista edunsaajista 1.7.2019 alkaen.

Yritysten täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus edunsaajistaan 1.7.2019 ja 1.7.2020 välisenä aikana sekä sen jälkeen aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat. Ennen heinäkuuta 2019 edunsaajia ei voi ilmoittaa rekisteröitäviksi.

Huomio! Ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Yritysten edunsaajien tiedot merkitään kaupparekisteriin, säätiöiden edunsaajien tiedot säätiörekisteriin ja yhdistysten edunsaajien tiedot yhdistysrekisteriin.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

  • Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista suoraan tai välillisesti.
  • Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänivallasta suoraan tai välillisesti.
  • Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä tai yhteisössä.

Välillinen omistaminen tai äänivallan käyttäminen tarkoittaa tilannetta, jossa määräysvaltaa käytetään toisen yrityksen kautta. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Lisätietoja tästä linkistä.

 

Sosiaalivakuutusmaksut 2019

Verohallinnolle maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu: 0,77 %

Työntekijän eläkevakuutusmaksu:
17–52-vuotiaat ja 63-67-vuotiaat: 6,75 %
53–62-vuotiaat: 8,25 %

Työnantajan eläkevakuutusmaksu (keskimäärin): 17,35 %

Työttömyysvakuutusrahastolle maksettava työttömyysvakuutusmaksu:
Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 1,50%
Osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu 0,78 %
Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu (17– 64-vuotiaat): 0,50 %

Joulupukin verotus

Kotitalous maksaa joulupukille

Kun kotitalous tilaa joulupukin, heidän välilleen ei yleensä muodostu työsuhdetta, ellei siitä ole nimenomaisesti erikseen sovittu. Joulupukille maksettu korvaus on työkorvausta, josta kotitalouden ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä eikä antaa vuosi-ilmoitusta, kun kotitalouden kyseiselle henkilölle maksamat suoritukset eivät ylitä 1 500 euroa vuoden 2018 aikana. Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, työkorvaus on ilmoitettava tulorekisteriin, jos pukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Suoritus on ilmoitettava, vaikka suorituksesta ei muutoin tarvitse toimittaa ennakonpidätystä.

Yritys maksaa joulupukille

Jos yritys tilaa joulupukin, sen on toimitettava maksamastaan työkorvauksesta ennakonpidätys, jos joulupukki ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Tällöin yrityksen on myös annettava vuosi-ilmoitus. Jos suoritus maksetaan vuoden 2019 puolella, suoritus on ilmoitettava tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuutta ei ole, jos joulupukki on ennakkoperintärekisterissä.

Näin joulupukki ilmoittaa tulon

Joulupukin saama työkorvaus on hänen veronalaista ansiotuloaan, joka hänen on ilmoitettava omalla veroilmoituksellaan. Joulupukki saa vähentää tästä tulosta siihen kohdistuvat kulut, esimerkiksi matkakulut (omalla autolla 0,25 €/km vuonna 2018) ja asusteiden kustannukset.

Hyvää Joulun odotusta!

Lähde: Verohallinnon tiedote