Asumistuki yrittäjälle

Myös yrittäjien on mahdollista saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi.
Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan henkilöluku, asunnon pinta-ala ja sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä, ruokakunnan jäsenten bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja omaisuus.

Yrittäjän bruttokuukausitulo arvioidaan YEL-vakuutuksen työtulon perusteella. Jos tätä tuloa ei ole, tuloksi arvioidaan mahdollisen starttirahan määrä, ns. vähimmäistulo tai yrittäjän oma arvio tulosta. Käytännössä, jos yksin asuvan yrittäjän YEL-työtulo jää alle 19 000 (pääkaupunkiseudulla 23 000), voi hänellä olla oikeus asumistukeen.

Arvioi oman asumistukesi määrä Kelan laskurilla.

Voit hakea asumistukea täältä. . Asumistuen voi saada takautuvasti enintään hakemuksen jättämistä edeltävän kuukauden alusta.

Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Asumistukea ei myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi. Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan.

Kela maksaa yleisen asumistuen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä tilillesi tai valtuutuksesi perusteella vuokranantajan tilille.

OmaVeron tapahtumista on mahdollisuus saada ilmoitukset sähköpostiin

Voit halutessasi saada omaan sähköpostiisi ilmoituksia OmaVerossa julkaistavista yhteenvedoista, viesteistä, päätöksistä ja kirjeistä sekä puuttuvista ilmoituksista ja myöhässä olevista maksuista.

Sähköposti-ilmoitukset voit ottaa käyttöön lisäämällä sähköpostiosoitteen OmaVeron käyttäjäprofiiliin. Ilmoituksia voivat tilata Katso-pääkäyttäjä ja Yrityksen OmaVero -rooleilla asioivat.

Alv-rekisteriin merkityt tuojat ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäveron Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen

Verohallinto vastaa 1.1.2018 alkaen tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksesta niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jatkossa maahantuojan tulee oma-aloitteisesti laskea maahantuonnin arvonlisävero sekä ilmoittaa ja maksaa se Verohallinnolle. Tulli-ilmoitus annetaan edelleen Tullille.

Vero.fi:ssä on julkaistu ohjeistusta maahantuonnin arvonlisäverotukseen liittyen. Löydät ohjeita täältä:

Maahantuonnin arvonlisävero
Ilmoitus- ja maksuohjeet
Veron peruste
Ahvenanmaan veroraja ja maahantuonti
Maahantuonnin erityismenettely

Syventävä vero-ohje maahantuonnin arvonlisäveromenettelystä 1.1.2018 alkaen tästä.

Verohallinnon palveluissa on rajoitteita 1.-8.11.2017

Tietojärjestelmän uudistamisen vuoksi Verohallinnon palveluissa on rajoitteita 1.-8.11.2017. Rajoitteet koskevat sekä asiakaspalvelua että verkkopalveluita. Hoidathan veroasiasi kuntoon hyvissä ajoin ennen rajoitetun palvelun alkamista.

Veroasioita ei voi hoitaa normaalisti Verohallinnon asiakaspalvelussa 3.-7.11. Verotoimistot, puhelinpalvelu ja chat ovat auki, mutta palvelu rajoittuu veroasioiden vastaanottoon, yleisneuvontaan ja verkkopalveluiden opastukseen.

OmaVero sulkeutuu 2.11. klo 16 ja avautuu keskiviikkona 8.11. Tuona aikana esimerkiksi veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista ei voi jättää OmaVerossa.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verotus muuttuu

Hallitus esittää (He 107/2017) tuloverolakiin lisättäväksi säännöksen työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta. Veronalaista tuloa ei syntyisi työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Säännöstä olisi tarkoitus tulkita laajasti ja lähtökohtaisesti koulutuksen katsottaisiin tapahtuvan työnantaja intressissä aina, kun työnantaja päättäisi kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Myöskään sillä, missä muodossa koulutus tapahtuisi tai millaiseen tutkintoon tai ammattinimikkeeseen se mahdollisesti johtaisi, ei olisi merkitystä verovapautta arvioitaessa.

Verovapaata voisi siten olla esimerkiksi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus, jatkokoulutus ja lisäpätevyyttä tuova koulutus. Koulutus voisi käynnistyä myös työntekijän omasta aloitteesta.

Työntekijän aikaisemmalla koulutuksella tai työkokemuksella ei olisi merkitystä arvioitaessa työnantajan intressiä. Keskeinen merkitys olisi sillä, että koulutus tukisi työntekijän nykyisiä tai tulevia työtehtäviä saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa.

Säännös tulisi sovellettavaksi myös yhtiön johtoon ja hallintoon sekä osakeyhtiön osakkaisiin ja avoimenyhtiön sekä kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin. Työntekijän tai hänen lähipiiriin
kuuluvan henkilön osakkuusasema työnantajayrityksessä ei estäisi koulutuksen verovapautta, jos koulutus tapahtuu työnantajan intressissä eikä koulutusta kustanneta osakkuusaseman perusteella.
Se, että osakas olisi yhtiön ainut työntekijä, ei myöskään estäisi koulutuksen verovapautta. Osakkaallekin kustannettu koulutus voisi olla esimerkiksi tutkintoon johtavaa peruskoulutusta, ammattikoulutusta, ammatillista täydennyskoulutusta, jatkokoulutusta ja lisäpätevyyttä tuovaa koulutusta.

Myös ajokortin kustantaminen voisi olla lainkohdan tarkoittamaa koulutusta silloin, kun autolla ajaminen kuuluu työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin. Esimerkiksi jos työntekijän työtehtäviin kuuluisi yrityksen henkilöauton, pakettiauton tai kuorma-auton kuljettaminen, työnantaja voisi kustantaa työntekijän ajokortin ilman, että siitä syntyisi työntekijälle veronalaista etua. Pelkästään se, että työntekijä tarvitsisi autoa asunnon- ja työpaikan välisiin matkoihin, ei oikeuttaisi työnantajaa kustantamaan työntekijän ajokorttia verovapaasti.

Työnantajan olisi lähtökohtaisesti maksettava koulutuskustannukset suoraan koulutuksen järjestäjälle. Jos työnantaja maksaisi työntekijälle rahaa kouluttautumista varten, suoritus olisi työntekijälle palkkaa.

Verovapaaseen koulutukseen liittyvät matkakustannukset

Työnantaja voisi maksaa verovapaaseen koulutukseen liittyviä verovapaita matkakustannusten korvauksia, eli esimerkiksi kilometrikorvauksia ja päivärahoja, jos niiden maksamisen yleiset edellytykset täyttyvät. Tämä vastaisi nykyistä verotuskäytäntöä tilanteissa, joissa työnantajan kustantamasta koulutuksesta ei ole katsottu syntyvän verotettavaa etua.

Vuokratun loma-asunnon kulujen vähentäminen muuttuu

Verohallinto tiedottaa, että loma-asuntojen vuokraamista koskevan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 2017:131) muuttaa verotuskäytäntöä. Päätöstä sovelletaan myös takautuvasti.

Päätöksessä on kyse loma-asunnosta, jota tarjotaan vuokrattavaksi aktiivisesti. Kun loma-asuntoa sekä tarjotaan vuokralle että vuokrataan aktiivisesti ja omaa käyttöä on vähemmän kuin vuokrakäyttöä, loma-asunnon katsotaan olevan tulonhankkimiskäytössä. Tällöin vuokratulosta voi vähentää tulonhankkimismenoina kulut, jotka kohdistuvat vuokrattavana olevaan ajankohtaan. Kulut, jotka kohdistuvat omaan käyttöön, eivät ole vähennyskelpoisia.

Verohallinto tulee päivittämään Vuokratulojen ohjetta liitteenä olevan tekstin mukaisesti (liite).