Tuloverotukseen muutoksia

Hallitus esittää muutoksia tuloverolakiin ja säädettäväksi lain vuoden 2016 tuloveroasteikosta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.
Asteikon tulorajoja korotettaisiin noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alarajaa ehdotetaan alennettavaksi 90 000 eurosta 72 300 euroon.

Pääomatulon ylempää verokantaa ehdotetaan korotettavaksi 33 prosentista 34 prosenttiin. Pääomatulojen alempi verokanta säilyy nykyisessä 30 prosentissa. Myös ylemmän verokannan tuloraja pysyy nykyisessä 30 000 eurossa.

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio olisi jatkossa vähennyskelpoinen myös muista pääomatuloista. Muutos koskisi luonnollisten henkilöiden ja kuolinpesien verotusta.

Työtulovähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan korotettavaksi 1 025 eurosta 1 260 euroon. Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 970 eurosta 3 020 euroon. Perusvähennys tulisi täysimääräisenä myönnettäväksi päivärahatuloa saavalla 3 020 euron vuosituloilla, palkkatuloa saavalla noin 5 900 euron vuosituloilla ja eläketuloa saavalla noin 11 300 euron vuosituloilla.

Lisätietoja tästä (He 31/2015)

Lisäksi hallitus esittää muutoksia autoverolakiin (He 33/2015), ajoneuvoveron perusveroa esitetään korotettavaksi kaikilta henkilö- ja pakettiautoilta 36,50 euroa vuodessa. Esityslistalla on myös energia-, jäte- ja , tupakkaveron korotus.

Henkilöyhtiöiden toimintaan esitetään helpotuksia

Hallitus esittää uudistuksia henkilöyhtiöiden toimintaa koskeviin säännöksiin. Ehdotuksella helpotettaisiin sopimista henkilöyhtiön yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Tarkoituksena on edistää erityisesti henkilöyhtiömuodossa harjoitettavaa pääomasijoitustoimintaa.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016.

Lisätietoja tästä.

Keskeisiä veromuutoksia vuonna 2016

Valtioneuvosto tiedottaa, että valtion vuoden 2016 talousarvioesityksen keskeisimmät veromuutokset ovat seuraavat:

Ansiotulojen verotus

• Työn verotusta kevennetään korottamalla työtulovähennystä 450 milj.eurolla.
• Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla.
• Solidaarisuusveron alarajaa alennetaan väliaikaisesti vuosina 2016—2017. Uusi alaraja on 72 300 euroa (nyt raja on 90 000 euroa).

Vähennykset

• Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajoitetaan edelleen, vuonna 2016 vähennyskelpoista
on 55 % asuntolainan korkomenoista.
• Luovutustappio säädetään vähennyskelpoiseksi kaikesta pääomatulosta, kun se on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vähennyskelpoista ainoastaan luovutusvoitosta.
• Yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemät 850—500 000 euron lahjoitukset säädetään vähennyskelpoisiksi.

Pääomatulot

• Pääomatuloverotuksen ylimmän veroluokan verokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Pääomaverokannan yleinen veroprosentti pysyy edelleen samana. Pääomatuloista maksettava vero olisi siis 30 prosenttia ja siltä osin kun pääomatulot ylittävät 30 000 euroa, veroprosentti olisi 34.

Työttömyysvakuutusmaksu

• Työttömyysvakuutusmaksua korotetaan nykyarvion mukaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Korotus jakautuu tasan palkansaajien ja työnantajien kesken.

Yle-vero

• Yle-veroa tarkistetaan Yle-indeksijäädytyksen johdosta siten, että pienimmän maksuunpantavan veron määrää korotetaan 51 eurosta 70 euroon. Alin tuloraja, jolla veroa aletaan maksaa, nousee noin 7 500 eurosta noin 10 300 euroon vuodessa.

Verotusmenettely

•  Verotuksessa otetaan määräaikaisesti käyttöön ns. tehokasta katumista koskevat säännökset. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä välttyy veropetosta koskevilta rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, jos hän oma-aloitteisesti ilmoittaa verotuksesta aikaisemmin puuttuneita tuloja tai varoja vuoden 2016 aikana.

Yhteisövero

• Kuntien yhteisövero-osuuden korotuksen päättyminen vuoden 2015 lopussa ja seurakuntien yhteisövero-osuuden siirtyminen valtiolle vuoden 2016 alusta kasvattavat valtion osuutta yhteisöveron tuotosta.

Välilliset verot

• Tupakkaveroa korotetaan.
• Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan.

Autot

• Autoverotusta kevennetään hallituskaudella yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Kevennys toteutetaan asteittain vuosina 2016–2019.
• Ajoneuvoveroa korotetaan.

Kiinteistövero

• Kiinteistöveroa korotetaan.

Jätevero

• Jäteveroa korotetaan.

Maistraattien ja Ely-keskusten paikallisviranomaistoiminta loppuu syyskuun alussa kauppa- ja yhdistysrekisteriasioissa.

Kauppa- ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittely keskitetään PRH:lle 1.9.2015 alkaen. Samalla myös maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät PRH:lle.

Mahdollisuus paikalliseen asiointiin säilyy yhä Verohallinnon toimipisteissä, joita on tällä hetkellä 59. Verohallinnon toimipisteisiin voi jatkossakin jättää ilmoituksia yrityksiä ja yhteisöjä koskevissa asioissa. Ilmoituksia ei kuitenkaan voi maksaa eikä niitä kirjata Verohallinnon toimipisteissä.

Lisätietoja tästä